ทีมแพทย์
พญ. มริญญา ผ่องผุดพันธ์

แพทย์เฉพาะทางโรคผิวหนัง

พญ. วิกานดา พันธ์มณี

แพทย์เฉพาะทางโรคผิวหนัง

พญ. วิรงค์รอง กานต์สิริธานนท์

แพทย์เฉพาะทางจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง

นพ.อธิคม ถนัดพจนามาตย์

แพทย์เฉพาะทางศัลยศาสตร์ตกแต่ง