ทีมแพทย์
พญ. มริญญา ผ่องผุดพันธ์

แพทย์เฉพาะทางโรคผิวหนัง

พญ. วิกานดา พันธ์มณี

แพทย์เฉพาะทางโรคผิวหนัง