เกี่ยวกับ Seven Plus Clinic

Seven Plus Clinic Logo

ความเป็นมา Seven Plus Clinic

เริ่มก่อตั้ง 13 เมษายน 2559

เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการแพทย์ ที่ให้บริการดูแล รักษาและให้คำปรึกษาอย่างครบวงจร ด้านโรคผิวหนัง โรคผม และ โรคเล็บ โดยแพทย์เฉพาะทาง

seven plus clinic bangkok
seven plus clinic care

วัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง

เพื่อเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์เฉพาะทางด้านผิวหนัง
ในการให้บริการดูแล รักษา และให้คำปรึกษาผู้ป่วยอย่างครบวงจร ด้านโรคผิวหนัง โรคผม และ โรคเล็บ เรามุ่งเน้นการบริการที่มีมาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย ร่วมกับการใช้ประสบการณ์อันยาวนานเป็นบรรทัดฐานในการดูแลคนไข้

doctor of seven plus clinic

อาจารย์แพทย์ Seven Plus Clinic

พญ.มริญญา ผ่องผุดพันธ์ (อาจารย์เกตุ)
พญ.ทอรุ้ง หาสิตพานิชกุล (อาจารย์เปิ้ล)